Sengizihluphekela, abantu bangibona njengo doti: Nyasha Chazika

Owayengu mholi we qembu le Dynamos u-Nyasha Chazika uthi usebunzimeni, njalo u-sehlukulezaka emoyeni ngoba labo ayebasiza ngezikhathi zakhe, abasamboni, sebemkhangelela phansi njenge doti.

U-Chazika waziwa kakhulu edlalela i-Dynamos eyayi qeqeshwa ngu Moses ‘Bambo’ Chunga. Babizwa kuthiwa yi ‘Kidznet’ ngabo 2000, igama lelo livela kunhlelo zabantwana e-zazisakazwa ku Zimbabwe Broadcasting Corporation.

Iqembu lelo lika Moses Chunga laliba dlali abafana lo Leo Kurazvione, Norman Maroto, Eddie Maroto, Elliot Matsika, Cephas Chimedza laye u-Chazika. Babesaziwa ngokuthi ngabafana abasakhulayo kodwa iziphiwo zabo kwezingququ zisedlula laba abadala kubo.

U-Chazika nguye owayengu mholi waleli qembu eliminyaka engu 18 qha, kodwa khathesi usebenzisa izidakamiswa impilo isimzimela. Usola laba abaduzane laye ngokumyekela aze afike kulesi isigaba sokuhlukumezeka.

“Izihlobo zami, engangibathengela izigqoko zesikolo, ngibabhadelela le ndleko zesikolo, abasanginaki, lokhu kungizwisa ubuhlungu,” esitsho lokhu ubehlengezela inyembezi.

“Izidakamiswa nga-ngi-ngazisebenzisi, kodwa abantu abasangiboni, sengiyi doti kibo”

“Ngiyazama ukuzincedisa ukuphuma kulesisimo ngingedwa. Ngilabangane asebephumelele empilweni, abanye babo bale mali zami kodwa abangisizi ngitsho”

“Kungizwisa ubuhlungu konke lokhu, ngoba ngihlupheka bekhona bonke laba abantu. Sengikwamukele e-ngiyikho njalo sengibeke konke ezandleni zika Nkulunkulu,” utsho lokhu e-ngezelela.

Copyright © Soccer24, 2023. All Rights Reserved
NEWS MATCHCENTRE TABLES VIDEOS